வந்தவாசி கோட்டை

நம் நாட்டை ஆளும் ஆசையுடன் இங்கு வந்த பிரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் நாட்டுப் படைகளுக்கு இடையே 1756 முதல் 1763 வரை போர் நடந்தது. இப்போர் இந்திய வரலாற்றில் மூன்றாவது கர்நாடகப்போர் என குறிப்பிடப்படுகிறது.
தற்போது இக்கோட்டையின் சில பகுதிகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது. மக்களின் ஆக்கிரமிப்புகளினால் பெரும்பகுதி அழிந்து விட்டது. இக்கோட்டை நுழைவு வாயில் பகுதியில் உள்ள “கோட்டை ஆஞ்சனேயர் கோயில்’ இன்றும் நன்கு பராமரிக்கப்படுகிறது. இக்கோயில் அருகில் அந்நாட்களில் போரில் பயன்படுத்திய பீரங்கியும் உள்ளது. இந்தக் கோட்டையிலிருந்து செஞ்சிக் கோட்டைக்கு சுரங்கப்பாதை ஒன்று இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *